Privacy

Privacyverklaring voor 'SG IÑIGO'
Meldpunt voor klokkenluiders

De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement. Deze richtlijn
heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving
verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet
Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11
augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling
moet beschikken over een intern meldpunt.

Alle instellingen van besturen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
dus ook onze school, zijn automatisch aangesloten bij het meldpunt van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De contactgegevens van ons intern meldpunt zijn:
klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12

Meldpunt in geval van historisch misbruik

Iñigo, Ignatiaanse scholen vzw verbindt zich ertoe een omgeving te bieden waarin medewerkers en
leerlingen zorgzaam en integer omgaan met elkaar en met allen die bij de school betrokken zijn.
De Raad van Bestuur van Iñigo, Ignatiaanse scholen, heeft een integriteitsbeleid uitgewerkt. Het omvat
de principes en de waarden die alle betrokkenen dienen na te leven. U vindt dit integriteitsbeleid op
de website van de school.

Iñigo wil ook gewezen medewerkers en leerlingen bijstaan bij meldingen van historisch misbruik door
grensoverschrijdend gedrag.

Als u historisch misbruik wil melden, dan vindt u hieronder een niet-limitatieve lijst van mogelijke
meldpunten.


Meldpunt jezuïeten / contactgegevens regionaal overste:
regsup.elc@jezuieten.org


Opvangpunt Unie Religieuzen van Vlaanderen:
aanspreekpuntmisbruik.urv@kerknet.be


Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag:
meldpunt@vlaanderen.be of telefonisch: 0800 13184

Integriteitsbeleid