Roze klas – juf Evy

Algemene samenvatting van de klas:
Binnen dit aandachtsklasje is het belangrijk om de kinderen een goed gevoel van veiligheid, duidelijkheid en geborgenheid te geven. Dit proberen we te verwezenlijken via structuurwerking. Deze kinderen hebben grote nood aan doorgedreven structuur, individualiseringen en visualiseringen.

 

Groepsdoelen:
Voor deze kinderen is het van belang dat:
• ze zich leren uiten en begrijpen, stimuleren en uitbreiden van communicatie via gebaren, foto’s, picto’s, verbale taal
• ze leren functioneren in elkaars aanwezigheid, delen van materiaal, beurt afwachten, met elkaar leren spelen, naar elkaar kunnen luisteren
• hun gevoelens leren uiten en die van anderen leren begrijpe
• denk- en handelsstrategieën leren uitbouwen
• zelfredzaamheid uitbouwen: via kookactiviteiten en taken
• aanleren van schoolse vaardigheden via verschillende leermethodes en op individuele basis

 

Speciale wekelijkse activiteiten:
• taalmomenten: uitbreiden van communicatie (zich kunnen uitdrukken en taalverstaan)
• knutselen: stimuleren van klein-motorische vaardigheden
• kookactiviteit: verschillende geuren en smaken leren kennen
• sociaal- emotionele activiteiten: emoties en gelaatsuitdrukkingen leren herkennen en er op een gepaste manier leren op reageren.

 

Een dag in de roze klas.
• onthaal in de kring: klaslied, kalender, kringgesprek, bezinning
• werkmomenten (3): geleid, individueel, computer
• groepsactiviteit: wo, koken, knutselen, L.O., zwemmen
• taalmoment of muzische vorming
• dagafsluiting

 

Aanpak:
Structuurwerking: TEACCH-methode: Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped children
• structureren van ruimte houdt in dat we vaste activiteiten op vaste plaatsen laten doorgaan:
• onthaal- en vertelmoment in de kring
• werkmomenten aan de bankjes
• spelactiviteiten in de speelhoek
• verduidelijken van tijd gebeurt via een dagschema per kind waarin de activiteiten van de dag via foto’s of betaprenten aangegeven worden.

 

Onze voormiddag is opgebouwd uit werkmomenten met wisselbeurten:
geleid werkmoment: groepje van twee kinderen ingedeeld volgens niveau aan de tafel met leerkracht. Hier leren we nieuwe vaardigheden aan i.f.v. taal, schrijfmotoriek, kleine motoriek, denken, beginnend rekenen en lezen.
• individueel werkmoment: aan individuele bankjes afgesloten langs voor-en zijwanden om prikkelarme omgeving te creëren. Hier oefenen we de aangeleerde activiteiten verder in via takendozen. We leren om binnen een vaste tijd een bepaald aantal tekendozen zelfstandig af te kunnen werken.

In de namiddag hebben we meer groepsactiviteiten zoals knutselen, koken, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden.