Visie van de school

Visie van de school

ONS EIGEN “OPVOEDINGSPROJECT”

Onderwijs op maat

Onze school helpt kinderen tot maximale ontplooiing van hun persoonlijkheid, hun leren en denken, waarbij het eigen kunnen en kennen centraal staat. Dit gebeurt met aangepaste materialen en methodes begeleid door een gespecialiseerd team.

Omgeving

Een groene school aan de rand van een centrumstad, waar kinderen de ruimte krijgen om in alle veiligheid te groeien.

Voor wie?

Onze school staat open voor leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, vaak in combinatie met een autismespectrumstoornis en/of meervoudige beperking. Voor kinderen die nood hebben aan een kleine school met onderwijs op maat.

Inspiratie

Ontstaan uit noodzaak en uitgegroeid tot hét expertisecentrum van de regio. Gesticht door pater J. Van den Broeck s.J., mevr. van Berkel en de heer L. Fosselle. In een geest van verbondenheid en solidariteit met anderen en met elkaar proberen wij onze leerlingen te laten groeien naar zelfstandigheid en volwassenheid, om ze een andere VREUGDE in het LEVEN te leren ervaren.

Samenwerking

We zorgen voor een optimale opvolging en een open communicatie met alle partners: het kind, de ouders, het CLB en andere externe diensten.

Vernieuwend

Sinds 2010 heet de basisschool van Levensvreugde ‘BuBaO De Zonneroos’. Een nieuwe naam die symbool staat voor visie en toekomst. We zijn er voor de leerlingen van vandaag en morgen met een krachtig en gemotiveerd team.

WELKOM!

 

Het Ignatiaans opvoedingsproject

De Ignatiaanse pedagogie is erop gericht jongeren op te voeden tot bewuste, bekwame en bewogen mensen. Ons project wordt gevoed vanuit het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Zijn inspiratie, toegepast op onderwijs, verwoorden we vandaag in 10 bewegingen die elkaar aanvullen en verrijken tot één dynamisch geheel. De 10 bewegingen – geformuleerd in werkwoorden – willen we elke dag weer in de schoolpraktijk waarmaken.

Vertrouwen geven.   Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid

Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de Ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat leerlingen ontvangen, kunnen zij groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het verdiend is, het is een geschenk aan de leerlingen.

Zorg dragen voor leerlingen.   ‘Cura personalis’

We bemoedigen en helpen leerlingen, vooral wanneer ze het moeilijk hebben, thuis of op school. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingenbegeleiding, het zorgteam en het directieteam. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.

Uitdagen tot meer.   ‘Magis’

We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. Daarom moedigen we hen aan om te blijven groeien op alle gebieden. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien en zich van daaruit ten dienste te stellen van anderen.

Smaak geven.   ‘Non multa sed multum’

‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen. Wat zij zo ‘van binnen leren’ beklijft en motiveert tot groei.

Reflecteren en kritisch kiezen.   Onderscheiden

Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de Ignatiaanse pedagogie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën. Zo kunnen ze gefundeerd en weloverwogen kiezen voor wat echt waardevol is.

De hele mens vormen.   Bekwaam, bewust, bewogen

Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We hopen dat onze leerlingen doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

Samen werken, samenleven.   Eenheid in verscheidenheid

Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinderpaal, maar juist een bron van rijkdom. De school is een oefenplaats voor zorgzaam samenleven.

Perspectieven openen.   God zoeken in alle dingen

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zo veel groter. We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare: de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen.

Zorg dragen voor de wereld.   ‘En todo amar y servir’

Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.

Handelen in dankbaarheid.   Terugblik

Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.

 

De meer uitgebreide tekst Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen is te vinden op http://www.jezuieten.org/nl/wat-we-doen/jongeren/jezuietencolleges/opvoedingsproject