Pedagogisch project

Wij hopen dat  alle ouders  loyaal achter de eigenheid en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.

  • Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.
  • Ons opvoedingsproject is gebaseerd op het unieke van elk mensenkind en op de totale ontwikkeling van elke leerling volgens eigen mogelijkheden en beperktheden.

 

Vanuit dit christelijk geïnspireerd mensbeeld, geven we voorrang aan waarden als:

    * Emotionele en sociale ontwikkeling

We geven het kind de kans om te groeien tot een harmonisch en gelukkig mens met een positief zelfbeeld. We streven ernaar dat het kind zich gelukkig voelt.

     * Psycho – sensomotorische ontwikkeling

Vanuit bewegen en waarnemen stimuleren we het kind om contact te leggen met zijn omgeving om zo zijn leefwereld te leren kennen.

    * Cognitieve ontwikkeling

We zorgen er voor dat het kind alle uitdagingen die het aangeboden krijgt, kan verwerken op eigen niveau.

 

Als professionele medewerkers werken we aan een ontwikkeling van weerbare en zelfredzame kinderen. De veiligheid en gezondheid van elk kind is belangrijk.  In onze schoolgemeenschap komt elk kind tot optimale groei en ontplooiing binnen een sfeer van geborgenheid en vertrouwen.  We sluiten zo realistisch mogelijk aan bij de leefwereld van elk kind.

 

We streven naar een echt schoolteam.  Op de eerste plaats vinden we een goede verstandhouding, samenwerking en een open sfeer met de ouders of andere opvoeders van het kind belangrijk.

Teamwerking vereist een vlotte samenwerking tussen alle personeelsleden. Ook het schoolbestuur en de extra-scolaire diensten worden nauw betrokken bij onze schoolwerking.

 

Een regelmatige bezinning over de vernieuwingen binnen het onderwijs is nodig, om onze school een toekomstgerichte visie in een evoluerende maatschappij te kunnen geven.